Header Ads

Feed by Email, RSS


Enter your email address:

Delivered by FeedBurnerMỗi khi có bài viết mới (trung bình 2 tuần một bài, publish vào thứ Ba trong tuần), FeedBurner sẽ gửi thẳng về email của bạn toàn bộ nội dung. Bạn không cần phải vào website để đọc.

Sau khi điền email và bấm "Subcribe", bạn cần kích hoạt bằng liên kết được gửi vào email của bạn.


RSS Feed
Để đọc trực tiếp từ RSS mà không cần vào website, bạn dùng liên kết dưới đây

Apr 1,2012 - Update: New Feed URL
http://feeds.feedburner.com/chamxanh/

Feed cũ vẫn được duy trì
http://feeds.feedburner.com/ThietKeWebThitKWebWebDesign?format=xml

 
Được tạo bởi Blogger.