Header Ads

Hiển thị các bài đăng có nhãn book-review. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn book-review. Hiển thị tất cả bài đăng

Năng lực trực thăng

3/08/2014
"Lý Quang Diệu có thể gọi một cách chính xác là cha đẻ của nước Singapore hiện đại. Ông đã thực hiện nhiều chính sách được cả châu Á h...Read More
Được tạo bởi Blogger.